1. Anvendelse

 • Disse alminnelige salgs- og leverings-betingelsene («Betingelsene«) får anvendelse ved alle tilbud og avtaler om kjøp av varer mellom Dig Jim AS, org. nr. 928 096 637 («Selger«), og den part som Selger gir et tilbud til og/eller inngår en avtale med («Kjøper«), enkeltvis benevnt («Part«) og i fellesskap («Partene«), med mindre noe annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt i hvert enkelte tilfelle.
 • De gjenstander som Selger etter avtale med Kjøper skal levere, betegnes i det følgende som «Produktet«.
 • Ingen modifikasjoner, variasjoner eller endringer av disse Betingelsene skal være bindende for Selger med mindre dette uttrykkelig og skriftlig aksepteres av Selger.
 • Med mindre noe annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt mellom Partene, skal ethvert forbehold vedrørende Betingelsene, eller ethvert vilkår i Kjøpers egne betingelser, bestillings-skjema eller annen kommunikasjon, ikke være relevant for disse Betingelsene eller avtaleforholdet mellom Partene.
 • Bestemmelser i NS 8409 gjelder ikke med mindre dette særskilt avtales mellom Partene.
 • Dersom Kjøper er forbruker gjelder Betingelsene med de begrensninger som følger av Lov om forbrukerkjøp (Lov 21.06.2002 nr. 34).

 

2. Avtaleforholdet

 • Enhver skriftlig eller muntlig bestilling fra Kjøper til Selger utgjør et bindende tilbud om inngåelse av avtale («Kjøpers Tilbud«).
 • Kjøpers tilbud er ikke rettslig bindende for Selger før Selger skriftlig har akseptert tilbudet («Ordrebekreftelse«).
 • Ordrebekreftelsen anses akseptert av Kjøper ved mottak av denne.
 • Kun skriftlige tilbud, herunder forsendelse ved e-post, som uttrykkelig betegnes som «Tilbud«, fra Selger til Kjøper er rettslig bindende for Selger («Tilbud«).
 • Ethvert utstedt Tilbud er juridisk bindende i 7 dager regnet fra Tilbudets påførte dato, dersom ikke annen frist er eksplisitt angitt, hvoretter Tilbudet faller bort i sin helhet uten varsel.
 • Enhver typografisk feil, trykkfeil eller andre feil eller utelatelser i ethvert salgsmateriell, tilbud, ordre-bekreftelse, prisliste, godkjennelse, faktura eller andre dokumenter eller informasjon som gis av Selger, kan når som helst endres av Selger uten at denne stilles til ansvar for endringene.
 • Etter utstedt Ordrebekreftelse fra Selger kan ingen bestilling kanselleres av Kjøper, med mindre Selger skriftlig samtykker til kanselleringen, og på den betingelse at Kjøper skal kompensere Selger for Selgers økonomiske tap i relasjon til kanselleringen. 

 

3. Produktets egenskaper

 • Kjøper bærer alene risikoen for at Produktet passer til Kjøpers behov.
 • Ingen dokumentasjon, opplysninger, og/eller tekniske spesifikasjoner, fra Selger til Kjøper, verken direkte eller i generisk form, kan anses som en garanti avgitt av Selger.
 • Ethvert råd eller enhver anbefaling, illustrasjon, tegning og oppgave vedrørende oppbevaring, installasjon eller bruk av Produktet mottas og anvendes for Kjøpers egen risiko, og Selger skal holdes skadesløs for slike.

 

4. Betaling

 • Med mindre noe annet er særskilt angitt, kan Selger kreve betaling for Produktet fra det tidspunkt Produktet blir sendt fra Selger til Kjøper.
 • Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.
 • Ingen betaling anses foretatt før betalingen er mottatt av Selger, og selgers bankforbindelser kan bekrefte dette.
 • Kjøper plikter uten unntak å innfri den totale kjøpesum på de vilkår som følger av punkt 4.
 • Ved oversittelse av betalingsfristen skal Kjøper betale forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende rate i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (Lov 17.12.1976 nr. 100).

 

5. Faktura

 • Ved betaling med faktura, og med mindre annet er særskilt avtalt, skal faktura betales innen 14 dager fra dato for Selgers utstedelse av faktura, eller ved tidspunktet for Risikoens Overgang (defineres under) dersom dette kommer tidligere.

 

6. Levering

 • Produktet leveres i henhold til Incoterms 2020 («Ex Works») på det sted som nærmere spesifisert i Tilbud eller Ordrebekreftelsen, med mindre annet er uttrykkelig angitt i Ordrebekreftelsen.
 • Estimert leveringstid angis i Ordrebekreftelsen. Estimert leveringstid regnes fra den dag da Selger utsteder Ordrebekreftelse til Kjøper.
 • Ved eventuelle endringer og tilleggsarbeid som bestilles av Kjøper er Selger berettiget til å forlenge estimert leveringstid tilsvarende den tid som kreves for å utføre de eventuelle endringer og tilleggsarbeid som er bestilt.
 • Risikoen går over på Kjøper når Produktet er levert i henhold til punkt 6 («Risikoens overgang«).

 

7. Forsinket levering

 • Dersom Produktet ikke er levert innen tidspunktet for estimert leveringstid, plikter Selger å underrette Kjøper om forsinkelsen og oppstille et nytt tidspunkt for levering («Tilleggsfrist«).
 • Kjøper frasier seg retten til å kunne påberope misligholdsbeføyelser ved forsinket levering herunder rett til erstatning, prisavslag, heving eller lignende.

 

8. salgspant

 • Selger har salgspant i Produktet som sikkerhet for ethvert utestående krav på betaling av kjøpesummen, herunder renter under avtalen.
 • Selger er rettmessig eier av Produktet inntil alle utestående krav i sin helhet er innfridd av Kjøper til Selger.
 • Dersom Kjøper har innfridd alle krav som har oppstått i forbindelse med kjøpet, er Selger forpliktet til å frafalle salgspantet.

 

9. Undersøkelse

 • Kjøper skal uten ugrunnet opphold etter levering, kontrollere Produktet og undersøke for feil og mangler.
 • Ethvert krav basert på undersøkelsen må fremsettes av Selger skriftlig uten ugrunnet opphold, med spesifikasjon om mangelens antatte art, omfang og betydning for Kjøper.

 

10. Force Majeure

 • Selger har intet ansvar overfor Kjøper, og Kjøper plikter å holde Selger skadesløs for ethvert krav i relasjon til forsinkelse, eller mangelfull levering, dersom forsinkelsen eller leveringen var en følge av enhver årsak utenfor selgerens rimelige kontroll. Følgende forhold inkluderer, men er ikke begrenset til:
 • eksplosjon, oversvømmelse, storm, brann eller ulykke,
 • krig eller trusler om krig, sabotasje, opprør, sivil uro eller rekvirering,
 • handlinger, restriksjoner, forskrifter, vedtekter, forbud eller tiltak i enhver form fra enhver stats-, parlaments- eller lokal myndighet,
 • import- eller eksportforskrifter eller embargoer,
 • streik, lockout eller andre industriaksjoner eller handelstvister (enten det involverer selgerens eller en tredjeparts ansatte),
 • vanskeligheter med å skaffe råmaterialer, arbeidskraft, drivstoff, deler eller maskiner,
 • strømsvikt eller maskinsvikt.
  • Uavhengig av andre bestemmelser i Betingelsene, kan enhver Part avslutte avtalen ved å sende skriftlig varsel til den andre Part dersom utførelsen av avtalen blir stanset i mer enn 6 måneder av hendelse som beskrevet i punkt

 

11. Ansvar for mangler

 • Selger plikter å avhjelpe (rette eller omlevere) mangler ved Produktet som skyldes feil i oppbygningen, materiale eller fremstillingen av tingen, med de øvrige begrensninger som følger av punkt 11.
 • Selger velger, på eget initiativ, hvilken avhjelpsmetode (retting eller omlevering) som skal tilbys i hvert enkelt tilfelle.
 • Ansvaret for avhjelp gjelder ikke i tilfeller hvor manglene skyldes Kjøper, tredjemenn engasjert av Kjøper eller ved tilpasninger foretatt av Selger etter instruksjon fra Kjøper.
 • Ansvar for avhjelp faller bort om mangelen forsøkes avhjulpet av andre enn Selgeren, med mindre annet skriftlig og uttrykkelig avtales mellom Partene.
 • Kjøper kan ikke kreve Selger for andre misligholdsbeføyelser (herunder erstatning, prisavslag og heving) enn det som følger av disse Betingelsene punkt 11.
 • Kjøpers krav på avhjelp omfatter ikke mangler som er oppstått etter risikoens overgang etter punkt 6.4.
 • Ansvaret til avhjelp gjelder ikke for mangler som viser seg senere enn det tidligste tidspunktet av [12 måneder] eller etter at Produktet er brukt i minst 2000 arbeidstimer etter risikoens overgang i henhold til punkt 6.4.
 • Utføres avhjelp på deler av Produktet, forlenges Selgers ansvar for avhjelp med 12 måneder, kun for den del av Produktet som er gjenstand for avhjelp. Retten til avhjelp er i alle tilfeller oppad begrenset til 18 måneder.
 • Ansvaret for mangler etter punkt 11 gjelder ikke Produktets slitedeler, inkludert, men ikke begrenset til tenner,frontbeskyttelse, sidebeskyttelse og heeler.

 

12. reklamasjon

 • Retten til avhjelp i punkt 11 gjelder kun om Kjøper inngir til Selger skriftlig melding om mangelen uten ugrunnet opphold etter at mangelen viste seg («Reklamasjonsmelding«).
 • Ved tilfeller som foreskrevet i punkt 8, gjelder retten til avhjelp kun om Selger inngir Reklamasjons-melding senest innen 14 dager etter fristen som foreskrevet i punkt 11.8.  
 • Kjøper mister sine rettigheter til avhjelp om Reklamasjonsmelding ikke fremsettes i henhold til punkt

 

13. Ansvarsbegrensninger

 • Foruten det som er særskilt angitt i disse Betingelser, har Partene ingen forpliktelser overfor hverandre. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ethvert tap, direkte og indirekte, som følge av produksjonsnedgang, redusert fortjeneste eller andre indirekte tap.
 • Kjøper skal i ethvert tilfelle holde Selger skadesløs for ethvert krav overfor tredjemann for skade, tap eller mangler som Selger ikke er ansvarlig for etter Betingelsene.
 • Begrensningene i Selgers ansvar overfor Kjøper gjelder ikke om Selger har utvist grov uaktsomhet. Dette unntaket får ikke anvendelse for forhold som nevnt i punkt 10.2.
 • For det tilfellet at Kjøper har rett til å gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende av avtalen etter Betingelsenes punkt 3, er Selgers maksimale ansvar begrenset til [10]% av kjøpesum som uttrykt i Tilbud eller Ordrebekreftelse.

 

14. Tvist, lovvalg og jurisdiksjon

 • Betingelsene og enhver tvist mellom partene reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.
 • Partene plikter å etterstrebe en minnelig løsning ved enhver tvist.
 • Hordaland tingrett er avtalt eksklusivt verneting for enhver konflikt som måtte oppstå i forbindelse med Betingelsene, levering eller avtaleforholdet mellom Partene.